Projekcia

Aktuálna stránka:

Solárne sústavy sú dnes už na vysokej technickej úrovni, čo sa však prejavuje i na vstupnej investícii a preto netreba podceňovať dôslednú projekciu a následnú optimalizáciu celého zariadenia z hľadiska „výkon/cena“.

Optimalizacia

Prvoradou úlohou pri projekcii solárneho systému je nájsť vhodné optimum medzi potrebou energie pre TÚV, produkciou energie solárnou sústavou ako aj konečnou cenou celej sústavy. Z nasledujúceho obrázku je zrejmé, že nie vždy je zväčšovanie kolektorovej plochy ekonomicky výhodné. Zväčšenou kolektorovou plochou (Ak) sa síce dosahuje vyšších energetických výkonov a tým rastie aj pokrytie tepla solárnou frakciou (Ks), ale stupeň efektívneho využitia systému (hSys) klesá, čo sa prejavuje zvýšenou cenou solárneho tepla. Správna optimalizácia celého solárneho systému je teda strategicky dôležitá, nakoľko dokáže v konečnom dôsledku ušetriť nemalé finančné prostriedky = Vaše peniaze.

Kategória Teória

Sclerotherapy erectile dysfunction Effects of low blood pressure on libido Hims vs roman Enzyte vs extenze male enhancement review Green cpm pills Sexual male performance enhancement review Normal cock size Revactin Sudden erectile dysfunction 21 years old What is better l arginine or l citrulline Do ed pills prevent you from comming Beach erection pics Low libido takes at least ten days to recharge Headaches with male enhancement pills Male enhancement maxman delay sex cream ebay Can you buy viagra in canada Erectile dysfunction coumadin Center for sexual health umich Erectile dysfunction and arvd Otc penis pills Guaranteed to cum Sukraja male enhancement Foods that increase your libido Erectile dysfunction cure tips Erectile dysfunction when masturbating Happy medication Where to buy steel rx male enhancement Super load platinum 2800 male sexual enhancement pill Vitamins blood flow Women and men sex