Solárny systém

Aktuálna stránka:

Slnečné kolektory sú zariadenia schopné absorbovať slnečné žiarenie, premieňať ho na teplo a následne odovzdávať pracovnému médiu napr. vode. Fungovanie solárneho termického systému môžeme schematicky znázorniť takto:

Princ°p fungovania Ako je vidieť na obrázku, slnečné kolektory sú súčasťou uzavretého solárneho okruhu, ktorý okrem kolektorov tvoria potrubia s nevyhnutnými armatúrami (napr. obehové čerpadlo, rôzne ventily a pod.) a tepelný výmenník umiestnený v solárnom bojleri. Systém riadi elektronická regulácia vybavená elektronickými termickými čidlami.

Takýto systém pracuje celoročne plne automaticky a regulácia dokáže aktivovať aj prípadné dohrievanie vody iným zdrojom čím sa zabezpečia dodávky teplej vody vždy na požadovanej teplote. V letných mesiacoch solárny systém spravidla zabezpečí 100%-nú potrebu teplej vody, pričom aj v jarných a jesenných mesiacoch obyčajne dosahuje veľmi dobré výsledky. Počas zimných mesiacov sa slnečným kolektorom darí predohrievať vodu na úroveň cca 25-30 °C, takže v bojleri sa táto predohriata voda už iba dohreje na obvyklú teplotu čím sa v porovnaní s klasickým plynovým alebo elektrickým ohrevom ušetrí značné množstvo energie. Z energetického hľadiska je totiž rozdiel zohrievať vodu na požadovaných cca 50 °C z 30-tich °C, ktoré ponúka solár oproti 10 stupňovej vode, ktorá prichádza z obecného vodovou.

Celoročne je tak možné pomocou slnečných kolektorov ušetriť 65 – 70% energie potrebnej na ohrev teplej vody.

Kategória Teória

Sclerotherapy erectile dysfunction Effects of low blood pressure on libido Hims vs roman Enzyte vs extenze male enhancement review Green cpm pills Sexual male performance enhancement review Normal cock size Revactin Sudden erectile dysfunction 21 years old What is better l arginine or l citrulline Do ed pills prevent you from comming Beach erection pics Low libido takes at least ten days to recharge Headaches with male enhancement pills Male enhancement maxman delay sex cream ebay Can you buy viagra in canada Erectile dysfunction coumadin Center for sexual health umich Erectile dysfunction and arvd Otc penis pills Guaranteed to cum Sukraja male enhancement Foods that increase your libido Erectile dysfunction cure tips Erectile dysfunction when masturbating Happy medication Where to buy steel rx male enhancement Super load platinum 2800 male sexual enhancement pill Vitamins blood flow Women and men sex